I Åres befintliga skidsystem, längst upp längs Ullådalsvägen är bygglov beviljat för nya Ullådalsstugan.

Ullådalsstugan blir ett lägenhetshotell om 64 lägenheter för tillfälligt boende med laglig rätt att hyra ut i andra hand. I lägenhetshotellet kommer även garage samt publik värmestuga, toaletter och restaurang att byggas.

Detaljplanen för nya Ullådalsstugan godkändes av Åre Kommun 2017. Detaljplanen anger hur ett befintligt område får bebyggas och hur mark och vattenområde får användas. Det nu inlämnade bygglovet följer i sin helhet detaljplanen där även hänsyn till Natura 2000 område är beskrivet i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).


Vid frågor, vänligen kontakta Ulf Ejenstam

070-333 3310 ulf@ejenstam.se


Q & A

Den byggs på samma plats som den befintliga restaurangen och numer utdömda byggnaden står.

Den kommer nedifrån sett att vara mellan 3–5 våningar hög exkl. suterrängvåning i sten (och garage under liftplanen) och uppifrån sett tre våningar hög. Den byggs bågformad, vilket innebär att enbart delar av byggnaden ses beroende på var man står. Den totala boarean är: 6365 m2 och inkluderar 64 lägenheter.

Byggnaden inrymmer också garage för boende samt publik värmestuga, toaletter och restaurang. Värmestugan är 80 kvm stor och har 3 st publika toaletter tillsammans med restaurangen.

Ullådalsstugan blir ett lägenhetshotell som ägs i form av en bostadsrättsförening. Boendeformen är för tillfälligt boende med laglig rätt att hyra ut för att optimera möjligheterna till varma bäddar. Samma typ av boende som exempelvis Åre Strand, Sporthotellet och Centrumhuset i Björnen.

Då Ullådalen är en attraktiv plats att vistas i året om kommer också en restaurang om 150 platser (100 inne, 50 ute) att byggas och utarrenderas till restauratör. Det kommer också finnas en året runt-öppen värmestuga med tre toaletter varav en för handikappade att nyttja för allmänheten.

Januari 2017 sa en enig Kommunstyrelse i Åre kommun, i en demokratisk process, ja till detaljplanen som anger vad och hur man får bygga på marken vid Ullådalsstugan. Det var dåvarande ordförande i Samhällsbyggnadsnämnen som föredrog ärendet och yrkade bifall.

Etableringen av Ullådalsstugan kommer inte innebära några former av inskränkningar vad gäller tillgänglighet, snarare kommer området att förbättras för allmänheten då toaletter, värmestuga och restaurang tillhandahålls. De massor som schaktas undan vid byggnationen kommer att användas i närområdet för att förbättra befintliga parkeringar som är utgångspunkter för fjället och som idag är underdimensionerade.

För att ytterligare öka tillgängligheten kommer en barn/transportlift att byggas från den stora parkeringen upp till Ullådalsliftarna.

En stugby är överhuvudtaget inte en fråga. Detaljplanen godkänner en (1) byggnad på ett tydligt och exakt utmärkt område.

En väl genomarbetad MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) togs fram redan vid godkännande av detaljplan.

Inför byggstart kommer också en miljöplan att presenteras. I MKB tar SWECO (som genomfört miljökonsekvensbeskrivningen) upp risker och också förslag på hantering för att skydda miljön. Utifrån ett Natura 2000-perspektiv med planering i säsong, väderlek, skydd och tillfälliga förändringar minimeras riskerna vid byggnation. Det betyder exempelvis att inget arbete får genomföras utan en åtgärdsplan för att minimera riskerna med påverkan av miljön.

Den befintliga Ullådalsstugan är utdömd, det vill säga att byggnaden är i så pass dåligt skick att den inte går att använda idag. Att renovera den befintliga byggnaden är inte ekonomiskt försvarbart.

I det exploateringsavtal som Ullådalsstugan har med Åre Kommun finns 2 miljoner kronor som Åre Kommun ansvarar för. Ullådalsstugan ser gärna att dessa medel nyttjas för exempelvis åtgärder kring infrastruktur.

Ullådalsvägen regleras dock av Trafikverket och ett arbete kring detta behöver ske i samverkan.

Från exploatörens sida så har detta reglerats med Åre Kommun. Vatten och avlopp är hanterade i detaljplaneprocessen där olika instanser sagt sitt och godkänt den nu godkända detaljplanen.

Vatten tas ur borrade brunnar, avloppet ansluts till en befintlig sump vid parkeringen som Åre Kommun ansvarar för – det pumpas sedan i en befintlig slang ner till en anslutning nära Buustamons skotergarage vid vägen. Reningsverket i Vik är en kommunal angelägenhet som vi inte kan påverka men ändå förutsätter ska fungera då detaljplanen är beviljad.

Samma regler som tidigare kommer fortsatt att gälla för platsen vad gäller fordon och nyttjande av leder.

Ullådalen kommer fortsatt att vara öppet för allmänheten. Den nya Ullådalsstugan planerar för publika toaletter, värmestuga och restaurang. Projektet möjliggör även för SkiStar att förenkla, modernisera och tillgängliggöra det redan befintliga liftsystemet.

Projektet kommer dessutom att förbättra de idag underdimensionerade parkeringarna som finns.

Nej, bygget är inte stoppat. I början av 2017 antogs enhälligt detaljplanen av Kommunstyrelsen i Åre Kommun i en demokratisk process. Det var dåvarande ordförande i Samhällsbyggnadsnämnen som föredrog ärendet och yrkade bifall.

Detaljplanen anger vad och hur man får bygga på marken vid Ullådalsstugan. För att minimera miljöbelastningen ansöktes i första omgången ett bygglov som innebar en viss avvikelse från detaljplanen för att minimera schaktmassor. Detta bygglov överklagades av Naturskyddsföreningen och stoppades sedermera då det avvek med ca 10 meter från godkänd placering i detaljplanen.

I samband med denna överklagan lämnades ett nytt bygglov där huset placerats helt i enlighet med godkänd detaljplan, här har man hittat en lösning med en mindre byggnad för att minimera schaktmassor och använda dessa i närområdet för att dels undvika transport och dels förbättra befintlig infrastruktur. Detta bygglov godkändes av Samhällsbyggnads-nämnden 2019 då det i enlighet med Åre kommuns tjänsteyttrande ansågs följa gällande detaljplan.

Även detta beslut blev överklagat av Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslutade dock i september 2020 att avvisa denna överklagan och respektera det beslut som fattats av Åre Kommun. Länsstyrelsen konstaterar att den omfattande Miljökonsekvensbeskrivning som togs fram av SWECO vid antagandet av detaljplanen redan prövat frågan och kommit fram till att åtgärden inte på ett betydande sätt kommer att påverka Natura 2000-området i vare sig Åresjön eller Ullån.

Naturskyddsföreningen har i oktober 2020 valt att överklaga det redan beviljade bygglovet till Mark- & Miljödomstolen. Frågan har, som läses ovan, redan hanterats av Samhällsbyggnadsnämnden i Åre Kommun och Länsstyrelsen har även valt att avvisa den tidigare inkomna överklagan.

Den omfattande Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts visar tydligt att vi tar oss an det här projektet med största varsamhet, vilket även understryks av Länsstyrelsens beslut i frågan. Och vi ser ingen anledning till att Mark- och Miljödomstolen ser på frågan på något annat vis.

I den MKB (miljökonsekvensbeskrivning) som redan genomförts har Natura 2000-perspektivet med Åre älven och dess tillflöden tagits med. Där finns tydliga och detaljerade krav på åtgärder och arbetssätt för att eliminera eventuella risker som finns i samband med nybyggnation.

Kopplat till MKB så kommer en miljöplan att tas fram inför byggstart, där man på detaljnivå beskriver respektive moment för att säkra genomförande utan risk för miljön.
Miljökonsekvens-beskrivning (MKB)

I översiktsplanen för Åredalen anges att planområdet ligger inom det alpina skidområdet och att platsen redan är ett servicecenter för området med större parkeringar. Åre omfattas av ett riksintresse för friluftsliv och inom riksintresset skall turismen och främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas.

En ”Miljökonsekvensbeskrivning”, dvs en MKB används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

För Ullådalsstugan togs en MKB fram i samband med att detaljplanen för området skulle godkännas. Den är gjord av SWECO och har även tagit höjd för Natura 2000-riktlinjer. I framtagen MKB finns ett stort antal åtgärder presenterade för att skydda naturen vid byggnation av Ullådalsstugan. Samrådshandlingar inkl. MKB har därefter skickats till alla berörda parter för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla en möjlighet till insyn och påverkan av planen.MKB kort sammanfattning

SWECO bedömer att det finns goda förutsättningar för att skapa en säker dagvatten-hantering utifrån såväl miljö som tekniska aspekter då planen inte utgör några större förändringar mot nuläget. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms inte planförslaget påverka riksintresset för naturvård eller Natura 2000 området på ett negativt sätt.

Området kring planerad byggnad består främst av skidbackar och transportleder. Eftersom själva byggnationen dessutom kommer att ske på en plats som under lång tid brukats för skidbackar, parkering och annan verksamhet bedömer man risken mycket låg för ras och skred.

Man bedömer att det är vid byggskedet som det finns en risk vad gäller påverkan på Ullån. Låsta cisterner, speciella ytor för tankning och uppställning så att eventuellt spill hamnar i vägdiken bedöms som kraftfulla åtgärder för att minimera risken för påverkan av dricksvatten. Med fungerande egenkontroll bedöms risken för dricksvattenkvalitén som försumbar.

Detta område är i dagsläget inte utsatt för buller enligt miljökvalitetsnormer. Man bedömer inte heller att det kommer ske i och med byggnationen av Ullådalsstugan. Etableringen beräknas inte heller tillföra någon ökad luftförorening i området. Liggande planförslag bedöms inte medföra några negativa effekter för vare sig Ullån eller Åresjön enligt miljökvalitetsnormen.

Planområdet är litet och innefattar endast den nya byggnaden och dess närmaste omgivning. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna av planförslaget för naturmiljön som små. De naturvärdes-lokaler och rödlistade arter som pekats ut i växtinventeringen skyddas från påverkan under byggskedet.

Genom val av färg, material samt byggnadens utförande och form kommer dess storlek kunna minskas i landskapsbildens synlighet. Rätt uppfört kan det även tillföra ett landmärke och en orienteringspunkt. I dess direkta anslutning påverkar givetvis byggnadens placering intrycket. Men byggnationen faller väl in i det alpinanpassade landskapet som omger Skutan. Eftersom bilparkering löses via garage utgör inte en öppen parkeringsplats ett störande moment.

Ullådalsstugan kommer att bygga in ett garage under mark för lägenhetshotellets gäster. Ullådalsvägen föreslås fortsatt tillgängliggöras för besökare, markägare, varutransport, personal etc.

Platsen för Ullådalsstugan är väl förankrad i det ”alpinanpassade” landskapet. Den ligger i den nedre delen av befintliga pister och ligger inte exponerad i terrängen vare sig från öster eller väster. Planförslaget anses därför inte påverka upplevelsen från friluftsområdet på ett negativt sätt.

För att säkerställa att uppsatta miljöprinciper, krav och åtaganden tillämpas av entreprenör och beställare under och efter byggskedet skall ett miljöprogram/kontrollprogram upprättas. Entreprenören ska i en miljöplan beskriva hur ställda miljöprinciper, krav och åtaganden skall uppfyllas. Miljöplanen skall godkännas av beställaren innan arbetena startar.